GemeenteRaadsverkiezingen 2018 SP Almelo

Voor jezelf, Voor elkaar

Waarom SP? Voor een sociaal Almelo!

De SP in Almelo heeft een groep gedreven mensen klaar staan om de raad in te gaan. Niet voor henzelf maar om Almelo beter en socialer te maken. Ze zijn al regelmatig de buurten ingetrokken, juist ook buiten campagnetijd, om te horen wat er speelt en om voor mensen op te komen als dat nodig is.

Almelo is meer dan alleen de binnenstad. Nu is het tijd om aandacht te geven aan de buurten en de wijken. Investeren dicht bij mensen. In wat mensen echt raakt.

Lijsttrekker: Gezina van der Ven

Gezina van der Ven is vanaf 2002 actief voor de SP. Van 2007 tot 2017 was ze Statenlid in de Provinciale Staten van Overijssel met in haar portefeuille jeugdzorg, het sociale domein en cultuur. Sinds 2017 is ze Almeloos gemeenteraadslid

Gezina is moeder van twee dochters en werkzaam bij FNV Horeca. “Ik ben SP’er omdat we niet alleen in de raad maar vooral op straat actief zijn. Daar kunnen we samen met de mensen hun omstandigheden verbeteren. Actie helpt echt, niets doen nooit!” 

1. Gezina van der Ven

Meer informatie

2. Frits Akse

Meer informatie

3. Javier Cornelissen

Meer informatie

4. Hans Teunis

Meer informatie

5. Tessa Grobben

Meer informatie

6. Bas Rol

Meer informatie

7. Frouke Van den Broek

Meer informatie

8. Dennis Regtop

Meer informatie

9. Jolan Reurink

Meer informatie

10. Esther Laurens

Meer informatie

11. Ahmet Kartal

12. Bert Hondebrink

13. Jolanda Van de Pol

Meer informatie

14. Willem Pepers

Meer informatie

15. Mineke Heitink

Meer informatie

Menselijke maat boven financiële baat

Door de kabinetten Rutte is een beleid ingezet van het op korte termijn bezuinigen. Hierdoor is de menselijke maat uit het oog verloren. Goed voorbeeld hiervan is de bezuinigingen op de thuiszorg en wijkverpleging terwijl de verzorgingshuizen gesloten werden. Als gevolg hiervan blijven veel ouderen veel langer ‘thuis’ wonen en werken zorg-professionals daardoor onder enorme druk. Wij zijn er van overtuigd dat door een beleid van vertrouwen in de professionals en hen de mogelijkheid (te) geven om te zorgen naar hun professionele inzicht dit niet alleen de mensen ten goede komt maar uiteindelijk ook de financiën.

Goed voorbeeld is het verplichte eigen risico en eigen bijdrage van de zorgverzekering. Veel mensen kunnen die niet betalen en ook veel mensen kunnen zich de verzekering zelf niet veroorloven. Resultaat is dat noodzakelijke zorg wordt uitgesteld of helemaal niet wordt uitgevoerd met als gevolg dat later ernstiger medische problemen ontstaan met duurdere ingrepen tot gevolg. Juist nu mensen ouder worden is preventieve zorg van groot belang om de toekomstige kosten in de zorg in de hand te houden.

Werken aan werk

In Almelo hebben nog steeds te veel mensen geen baan. We moeten dus werken aan werk en dat is nog niet voldoende. We moeten werken aan werk met voldoende loon om van rond te komen. Dit kan door nieuwe bedrijven aan te trekken en door innovatieve startende ondernemers kansen te bieden en eventueel banenplannen te ontwikkelen. Ook moeten we in Almelo er op toezien dat banen ook echte banen zijn en geen flexbanen vol met onzekerheid en lage lonen. Om ‘werkende armen’ tegen te gaan kunnen wij ons vinden in het 10 punten plan voor gemeenten van de FNV.

https://lokaalfnv.nl/regio/midden-langstraat/actueel/2017/07/fnv-10-puntenplan-voor-gemeenten

Werk: Een weg uit de armoede

Werk is de weg uit een uitkering. De tegenprestatie van een uitkeringsgerechtigde is dan ook het zoeken naar werk.  Als er werk is dan moet het een echte baan zijn voor echt loon. Bij het bemiddelen van mensen met beperkingen en lage opleidingen is het vaak moeilijk voor deze mensen om een contract te krijgen. Ook werkgevers zullen hun maatschappelijke plichten moeten vervullen en investeren in omscholing en arbeidstraining voor mensen met een achterstand.

Samen in de buurt

We willen graag dat mensen zich verbonden voelen met elkaar en met hun buurt. Dit kan door er voor te zorgen dat er gezamenlijke voorzieningen zijn in de buurt. We leven samen en iedereen hoort er bij. Dit betekend dus dat alles ook bereikbaar en toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Zorg voor elkaar

We willen graag een samenleving waarin we zorgen voor elkaar, maar ook een samenleving waar de zorg voor elkaar is. Het is prachtig als er gezorgd kan worden door mantelzorgers, we moeten deze zeker ondersteunen in hun belangrijke taak. Maar we moeten ook zorgen voor professionele zorg als dat nodig is. En laten we de professional dan ook de ruimte en het vertrouwen geven om de zorg te leveren die nodig is. In plaats van alles dicht te regelen met protocollen en regels waardoor de administratieve belasting tot grote hoogte is gestegen. En zorgverzekeraars op de stoel van de huisarts en medisch specialist zijn gaan zitten.

Verkiezingsprogramma 2018

Voor Elkaar voor Almelo

 

Er valt weer wat te kiezen in Almelo, u bepaalt welke richting we op gaan. Ieder voor zich of toch voor elkaar ook in  Almelo.

Wat de SP betreft gaan we natuurlijk voor het laatste. Almelo, Bornerbroek en Aadorp zijn prachtige plekken om te wonen, te werken en te leven. Natuurlijk zijn er verbeteringen mogelijk, laten we die samen aangaan! Voor elkaar, voor Almelo!

Dit verkiezingsprogramma is slechts een aanpassing op de vorige edities. Onze standpunten zijn niet gewijzigd de omstandigheden wel.

 

Werk & inkomen

De SP vindt dat streven naar volledige werkgelegenheid centraal moet staan in het sociaal-economisch beleid. Duurzaam werk voor iedereen die kan werken is niet alleen goed voor de welvaart maar ook voor de economische onafhankelijkheid van mensen. De afgelopen jaren is er steeds meer pulp-arbeid bijgekomen: slecht betaalde, vaak tijdelijke en flexibele baantjes, met nauwelijks sociale rechten. Hierdoor is een groep werkende armen ontstaan. De SP kiest voor fatsoenlijke banen die goed betaald worden. Werken met behoud van uitkering is uit den boze. Iedereen die maatschappelijk nuttige arbeid verricht, heeft recht op een arbeidscontract met bijbehorend CAO-loon.

In plaats van bezuinigingen op onderwijs, zorg en nuttig werk in de buurten, moet er geïnvesteerd worden in banen in de publieke sector. Werkenden horen niet arm te zijn, ook niet in Almelo. Almelo moet bij de landelijke overheid pleiten voor goede arbeidsvoorwaarden voor deze mensen, zodat zij op een fatsoenlijke manier kunnen samenleven in Almelo. Juist omdat gelijkwaardigheid bij de SP hoog in het vaandel staat, is maatwerk zeer belangrijk. Zeker met de diversiteit van de Almelose bevolking. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de beschutte werkplekken bij de sociale werkplaatsen, naar de bezuinigingen op de dagbesteding en de herkeuring van de jonggehandicapten.

Werk als weg uit de armoede

Werk is een belangrijk middel om mensen te emanciperen. Met werk kunnen mensen uit een situatie van armoede en isolement geraken. De SP wil dat iedereen die zich aanmeldt voor de bijstand gegarandeerd voor een half jaar een passende baan krijgt. Betaald conform CAO en eventueel met loonsuppletie van de gemeente. Maar na dat half jaar bij wederzijds goedvinden doorstromen naar een reguliere baan.  De gemeente zorgt voor een voldoende gevarieerd aanbod van banen bij de gemeente zelf (zoals openbare ruimte, wijkcentra, buurthuizen) of bij gesubsidieerde instellingen (kinderopvang, culturele instellingen, welzijnswerk) en gaat samen met de werkgevers in Almelo zorgen voor voldoende werkplekken. Dus geen treitertrajecten zonder uitzicht op een echte baan.

Om sociale taken van de gemeente overeind te houden, wil de SP de OZB voor bedrijven verhogen. Als een bedrijf, samen met de gemeente, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt langdurig in dienst neemt, krijgt ze een beloning en wel door middel van een korting op de OZB. Om de koopkracht van de Almeloërs te beschermen zal de OZB op woningen niet extra verhoogd worden. Alle andere vormen van belasting ziet de SP als een dekking voor de specifieke kosten (rioolheffing, hondenbelasting tot aan de afschaffing, precariobelasting, etc.) en niet om de financiën op orde te maken.

De SP misgunt niemand een goedbetaalde baan, maar vindt het stuitend dat mensen in de publieke sector van belastinggeld enorme salarissen binnen harken. Wat ons betreft verdient niemand in de Almelose publieke sector meer dan de burgemeester. En wordt dit opgenomen in ons subsidiebeleid: Organisaties die hun directeuren meer betalen, hoeven niet op gemeentelijke steun te rekenen.

Investeren in mensen die in armoede leven is niet alleen moreel juist, maar ook economisch verstandig. Mensen die meer te besteden hebben zullen immers bijna al hun geld weer uitgeven in de Almelose economie! En dat is weer goed voor onze ondernemers. Wij willen daarom de langdurigheidstoeslag voor gezinnen die langdurig met een minimuminkomen moeten rondkomen fors verhogen. Investeren in kinderen uit die gezinnen is investeren in de toekomst.

Wij zijn voor MBO en HBO onderwijs dat aansluit bij de onderwijsvraag van onze (jonge) inwoners. Waarbij het aanbod van onderwijs ook aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Dergelijke onderwijsinstellingen moeten voor iedereen goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer. 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg & welzijn

Door de kabinetten Rutte is een beleid ingezet van op korte termijn bezuinigen. Hierdoor is de menselijke maat uit het oog verloren. Goed voorbeeld hiervan is de bezuinigingen op de thuiszorg en wijkverpleging terwijl de verzorgingshuizen gesloten werden. Als gevolg hiervan blijven veel ouderen te lang ‘thuis’ wonen en werken zorg-professionals onder enorme druk. Wij zijn er van overtuigd dat door een beleid van vertrouwen in de professional en hun de mogelijkheid te geven om te zorgen naar hun inzicht dit niet alleen de mensen ten goede komt maar uiteindelijk ook de financiën.

De SP vindt dat het recht op zorg voor mensen die dat nodig hebben overeind moet blijven. Ook zeker in de jeugdzorg. Wat de SP betreft moet de gemeente garanderen dat de kwaliteit van zorg overeind blijft en er geen nieuwe wachtlijsten ontstaan voor deze kwetsbare groep.

Ook in de ouderenzorg zijn grote problemen: door de bezuinigingen in de thuiszorg is de werkdruk enorm en kan en mag het zorgpersoneel niet altijd de zorg leveren die nodig is.. Wij vinden dat zorgwerknemers recht hebben op een fatsoenlijk inkomen en de gebruikers van de zorg op vaste, hooggekwalificeerde hulpverleners. De gemeente moet de thuiszorg daarom niet aanbesteden, maar zelf aanbieders kiezen die goede zorg bieden en een acceptabel salaris voor hun werknemers betalen.

De SP kiest voor goede, passende en persoonlijke zorg. In de ideale situatie is de zorgvrager omringd door zorg, door mensen die hem/haar kennen. De zorgverleners weten wat er speelt in haar/zijn leven in relatie tot de zorg en kunnen hier snel op inspringen. Het aantal verzorgers dat bij de zorgvrager over de vloer komt moet klein zijn, en er is één vast aanspreekpersoon die de zorgvrager ook bijstaat bij bijvoorbeeld het aanvragen van hulpmiddelen en andere soorten zorg.

De SP vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de gezondheid van kinderen en jongeren. Dit kan door verschillende acties, zoals de (her)invoering van het schoolzwemmen, meer mogelijkheden voor (veilig) buiten spelen in eigen straat of wijk, een sportstrippenkaart.

Iedere wijk een eigen gezondheidscentrum, waarin bijvoorbeeld een huisarts, tandarts en een fysiotherapeut gehuisvest zijn. Dat is de wens van de SP. Een dergelijke voorziening verhoogt de leefbaarheid van die wijk sterk.

Ouderen

Ouderen zijn volwaardige leden van onze samenleving. Als SP zijn wij tegen een tweedeling tussen jong en oud, maar juist vóór solidariteit. Onze ouderen hebben meegeholpen aan de opbouw van de huidige verzorgingsstaat en dienen dus respectvol behandeld te worden.

Activiteiten voor en met ouderen dienen bevorderd te worden. Ook hiervoor moeten buurthuizen en wijkcentra open blijven.

Een goede toegankelijkheid van openbare vervoersmiddelen en openbare gebouwen is voor zowel ouderen als mindervaliden noodzakelijk om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

Dak en thuislozen

De gemeente heeft een zorgplicht voor dak- en thuislozen en moet daarnaast voorkomen dat mensen op straat terecht komen. Alle daklozen in Almelo hebben daarom het recht op een bed. Er moet naast voldoende dag- en nachtopvang ook geïnvesteerd worden in zorgnetwerken, bemoeizorg en nazorg.

Verslavingszorg

Wanneer er voorzieningen voor verslaafden of daklozen komen, moeten omwonenden vanaf het begin betrokken worden bij de vaak lastige besluiten. Ze mogen meedenken over criteria waaraan locaties moeten voldoen, worden tijdig geïnformeerd en worden ook na plaatsing betrokken bij de problematiek.

 

 

 

Buurt & leefbaarheid

Beslissingen over voorzieningen in de buurt worden vaak over de hoofden van de bewoners heen genomen. Gemeenten beslissen over scholen, het rijk beslist over de zorg. Corporaties nemen besluiten over de woningbouw, korpsbeheerders over de veiligheid in de buurt. Als je verantwoordelijkheid vraagt van mensen voor de eigen buurt, dan moeten zij hier ook kunnen meebeslissen. Als men dat niet doet, dan leidt dat tot cynisme en ondermijnt dat de overtuiging dat mensen hun eigen leefomgeving kunnen verbeteren.

Vertrouwen door vertrouwen

Om deze spiraal van wantrouwen tegen bestuurlijke instanties te doorbreken, moeten mensen kunnen ervaren dat democratie méér is dan eens in de zoveel tijd naar de stembus gaan. Bewoners moeten meer zeggenschap krijgen over hun eigen buurt. Er zijn verschillende mogelijkheden om mensen actief te laten mee doen in hun buurt.

Investeren in initiatieven van de buurt

Er moet geld worden vrijgemaakt voor een stevig budget waaruit allerlei groepen bewoners subsidie kunnen krijgen voor het organiseren van evenementen waar ze hun buurtbewoners bij betrekken. Een goede wijk- of buurtkrant wordt door de gemeente gestimuleerd.

Een buurt voor kinderen

Om van de buurt een levendige plek te maken, moet de overheid de verantwoordelijkheid nemen om ruimte te scheppen om te leven. Te beginnen met kinderen. Omdat nieuw- en herbouw van wijken steeds meer is overgelaten aan marktpartijen of woningcorporaties die zich als marktpartij moeten gedragen, is er te weinig aandacht geweest voor de publieke ruimte in de buurt. Die levert immers niets op voor de aandeelhouders; een extra verkocht koophuis wel.

Veiligheid

De buurt en de wijk zijn een thuis, waar Almeloërs zich veilig moeten voelen en veilig moeten kunnen opgroeien. Bangmakerij en grote woorden zijn momenteel aan de orde van de dag als het over veiligheid gaat. Maar overlast en criminaliteit hebben alles te maken met de problemen en ontwikkelingen in de samenleving. En preventie is dan het beste wapen.Maar als het daarvoor te laat is, moeten de problemen vooral niet op z’n beloop worden gelaten. Ze moeten aangepakt worden. De fysieke en sociale veiligheid moet worden verbeterd door middel van preventie en bestrijding, waarbij de ingezette middelen effectief moeten zijn en niet erger dan de kwaal.

Buurtcentrum

Het is van belang dat er een plek is in de buurt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar activiteiten georganiseerd kunnen worden, buurtfeesten, bewonersavonden van de buurtwerkgroep, voorlichtingsavonden, en culturele activiteiten.

Openingstijden horeca 

We laten ondernemers vrij maar het moet niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de buurt. Mensen moeten kunnen meebeslissen over wat er in hun buurt gebeurt.

 

 

 

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur zijn de smaakmakers van de samenleving. Almelo moet zorgen dat alle Almeloërs wat kunst en cultuur betreft aan hun trekken kunnen komen.

Kunst en cultuur dragen sterk bij aan de leefbaarheid van de stad en horen daarom voor iedereen toegankelijk te zijn en niet alleen voor een kleine elite. Daarom moet de bibliotheek goed bereikbaar blijven voor alle inwoners en moet creativiteit op scholen en in buurten gestimuleerd worden.

Sport

Bewegen is gezond; op de sportclub leren mensen sociale vaardigheden en op het sportveld komen mensen met de meest uiteenlopende achtergronden met elkaar in contact.

Sporten moet dan ook toegankelijk, laagdrempelig en bereikbaar zijn voor elk budget. Onze sporthal en lokalen moeten hiervoor altijd opengesteld worden.

Ruimte en Wonen

In de buurten kunnen we de betrokkenheid van de burgers met de samenleving stimuleren.

Om dat mogelijk te maken moet in alle wijken segregatie en de afbraak van sociale samenhang worden tegengegaan. Het maatschappelijke belang daarvan is zo groot, dat dit niet kan worden overgelaten aan woningbouwcorporaties, die zich steeds meer richten op het maken van winst en steeds minder op sociale woningbouw. De overheid moet meer zélf investeren in de openbare ruimte en de veiligheid op straat.

Geen sloop maar renovatie van goede sociale huurwoningen.

De SP wil sociale huurwoningen die technisch nog in bruikbare staat zijn niet slopen maar renoveren. Juist die renovatie draagt bij aan de verbetering van het woongenot en aan extra energiebesparing: een gemeenschappelijk belang voor huurder en verhuurder.

Met de verkoop van huurwoningen wil de SP voorzichtig omgaan, zeker nu er steeds minder nieuwe huurwoningen gebouwd worden, die bovendien een veel hogere huurprijs met zich meebrengen. Voor mensen met lage inkomens betekent dit langere wachttijden en minder keuze.

De SP vindt dat het sloopbeleid onmiddellijk moet stoppen en wil vooral investeren in de verbetering en renovatie van bestaande, nog bruikbare huurwoningen. Bij de bouw krijgen die plekken voorrang, waar wel gesloopt is, maar nog niets is teruggebouwd.

Natuur en Milieu

In tijden van crisis zijn de maatregelen ter bevordering van natuur, milieu en onze leefomgeving vaak het kind van de rekening. De SP kiest er nadrukkelijk voor hier niet op te bezuinigen.

Met gerichte maatregelen willen we de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig stellen. We bevorderen het dierenwelzijn in de gemeente in overleg met dierenwelzijnsorganisaties en daarnaast willen we meer groen in de stad.

We zijn voor het chippen van poezen en katers. In het asiel van Almelo wordt dit al gedaan bij zwerfkatten.

Almelo in de toekomst

Zolang het niet aantoonbaar is dat uitbreiding nodig is, gaat er geen schop de grond in en wordt er geen boom gekapt. De SP pleit voor een verantwoorde groei van Almelo. Dat vraagt een duidelijke keuze waar het gaat om uitbreiding van woningbouw in bestaande gebieden of het aanleggen van nieuwe woonwijken in nieuwe gebieden.

Bij het ontwikkelen van stadsuitbreiding is het belangrijk tijdig te beginnen met het ontwikkelen van voorzieningen. Te vaak zijn economische afwegingen daarbij helaas doorslaggevend. Goede voorzieningen vormen de basis voor een leefbare wijk. Ontsluiting van een wijk of industriegebied is belangrijk, openbaar vervoer dient dan ook in een vroeg stadium aanwezig te zijn.

De buurt moet bereikbaar zijn. Naast goede voorzieningen voor fietsers en automobilisten (een goed en veilig wegennet en voldoende ruimte om te parkeren) moet ook het openbaar vervoer in de buurt specifieke aandacht krijgen. Openbaar vervoer in de buurt is onmisbaar  voor jongeren, ouderen, gehandicapten en mensen zonder auto.

Winkelcentra

De gemeente moet projectontwikkelaars onder druk zetten en maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van de leegstandwet om leegstaande winkels en kantoorpanden te verhuren als tijdelijke werkruimte voor ondernemers. Dit is met name van belang in de binnenstad, waar te hoge huren ervoor zorgen dat kleinere ondernemers de binnenstad mijden, wat weer zorgt voor een eenzijdig en daarom onaantrekkelijk winkelaanbod.

Het aantal koopzondagen wordt niet verder uitgebreid: uitbreiding daarvan is namelijk nadelig voor kleinere ondernemers in vergelijking met grote ketens, en Almelo heeft juist meer diversiteit in het winkelaanbod nodig.

 

 

Segregatie

Wat de SP betreft heeft iedereen gelijke rechten en plichten. We staan niet toe dat iemand wordt achtergesteld en treden altijd op tegen discriminatie. We zorgen voor goede voorwaarden voor scholing, wonen en werk. We pakken segregatie aan, door veel meer in te zetten op gemengde buurten en gemengde scholen. Wij willen dat kinderen samen naar school gaan en niet apart.

Discriminatie en achterstelling van lesbo’s, homo’s, bi- en transseksuelen (LHBT) tolereren we nooit. Dat betekent ook dat het weigeren of hinderen van leraren en leerlingen vanwege seksuele geaardheid of identiteit absoluut niet kan. Weigerambtenaren staan we niet toe.

Openbaar vervoer

De SP is voorstander van Openbaar Vervoer in overheidshanden. Zolang dat niet het geval is, moet er bij de aanbesteding worden ingezet op maximale bereikbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en veiligheid van het materieel en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor het personeel.

 

Heel de mens

Dit verkiezingsprogramma gaat over hoofdlijnen. Niet alles is beschreven, maar dat is ook aan u als burger van Almelo bij inspraken en initiatieven in uw buurt. We kunnen u wel laten weten hoe wij onze beslissingen samen met u nu en in de toekomst nemen. De SP hanteert drie uitgangspunten. Deze zijn terug te voeren in ons beginselprogramma ‘Heel de mens’. Deze drie uitgangspunten bepalen wat we voorstellen of steunen, en wat we afwijzen en bestrijden.

De drie uitgangspunten zijn:

Menselijke waardigheid

Tot de menselijke waardigheid rekenen we het respect van de ene mens voor de andere mens, het recht om in vrijheid mee te beslissen over de inrichting van de samenleving, bestaanszekerheid voor iedereen, en een eerlijke kans voor ieder mens om in vrijheid te midden van anderen en met respect voor alles wat leeft zijn persoonlijke geluk na te streven. Daarbij is ieder mens uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen denken en doen.

Gelijkwaardigheid

Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat een brede tolerantie in de hele samenleving en de afwezigheid van elke vorm van discriminatie en achterstelling.

Solidariteit

Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we in feite dat de mensen niet gelijk zijn. De mogelijkheden van de een zijn immers altijd anders dan die van een ander. Daarom moeten we voortdurend de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar helpen en voor elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans geven bij het streven naar een gelukkig leven.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website